Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 08/09/2023

Số lượt xem: 9

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu