Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều NQ số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 20/03/2023

Số lượt xem: 13

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu