Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Ngoại vụ

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày kết thúc: 03/11/2023

Số lượt xem: 9

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu