Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ

Cơ quan soạn thảo: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ngày bắt đầu: 28/12/2023

Ngày kết thúc: 27/01/2024

Số lượt xem: 86

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu