Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu: 15/12/2023

Ngày kết thúc: 15/01/2024

Số lượt xem: 132

Góp ý: 2

noData
Không có dữ liệu