Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ngày bắt đầu: 28/09/2023

Ngày kết thúc: 28/10/2023

Số lượt xem: 35

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu