Sửa đổi QĐ số 11/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, giải quyết sự cố công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, tp...

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 15/04/2023

Số lượt xem: 12

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu