Quy định nội dung, mức chi các hoạt động y tế - dân số, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 17/06/2023

Số lượt xem: 118

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu