Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định về việc quy định hạn mức diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày bắt đầu: 03/07/2024

Ngày kết thúc: 03/08/2024

Số lượt xem: 27

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu