Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 07/07/2024

Ngày kết thúc: 06/08/2024

Số lượt xem: 10

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu