Dự thảo Quyết định bổ sung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 03/11/2023

Ngày kết thúc: 03/12/2023

Số lượt xem: 22

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu