Dự thảo Quyết định ban hành quy định về thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép, nguồn vốn huy động và các nguồn vốn khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; quyết toán nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng...

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 28/12/2022

Số lượt xem: 4

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu