Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022.

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 11/04/2023

Số lượt xem: 17

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu