Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày kết thúc: 03/11/2023

Số lượt xem: 6

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu