Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 13/05/2024

Ngày kết thúc: 13/06/2024

Số lượt xem: 26

Góp ý: 0

 

a) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh đối ứng hằng năm cho từng huyện, thành phố theo tổng mức kinh phí của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh đối ứng hằng năm cho từng huyện, thành phố theo tổng kinh phí chi thường xuyên của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

c) Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh đối ứng hằng năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết đến dự án thành phần.

d) Trong quá trình triển khai thực hiện dự toán, sau khi hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Hội đồng nhân dân cấp huyện có thể điều chỉnh dự toán chi thường xuyên từ dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí theo quy định hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung dự toán cho các dự án thành phần khác trong cùng chương trình mục tiêu quốc gia.

Tin nổi bật