Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 03/11/2023

Ngày kết thúc: 03/12/2023

Số lượt xem: 45

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu