Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 03/10/2023

Số lượt xem: 15

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu