Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lãnh đạo UBND tỉnh dự sơ kết đánh giá thực hiện Đề án tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2018 – 2020

Chiều ngày 27/11/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Đề án tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2018 – 2020.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Thực hiện Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về Phê duyệt các Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo lộ trình giai đoạn 2018 - 2020 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch thực hiện, giao mục tiêu cụ thể về tự chủ tài chính cho các đơn vị, chỉ đạo các đơn vị xây dựng Kế hoạch chi tiết với các nhóm giải pháp cụ thể phù hợp với từng đơn vị. Kết quả đảm bảo kinh phí chi hoạt động thường xuyên tại các đơn vị năm 2018 có 10/14 đơn vị đạt và vượt mục tiêu Đề án, 04/14 đơn vị không đạt mục tiêu Đề án; ước thực hiện năm 2019 có 09/14 đơn vị dự kiến sẽ đạt và vượt mục tiêu Đề án, 05/14 đơn vị dự kiến không đạt mục tiêu Đề án. Trong quá trình triển khai còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tại đơn vị còn hạn chế, lúng túng; chất lượng cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu người bệnh tại một số bệnh viện chưa có chuyển biến lớn mang tính đột phá để thu hút người bệnh…

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Sở Y tế, các đơn vị trong thực hiện Đề án. Để việc triển khai thực hiện Đề án đạt mục tiêu đề ra, đồng chí yêu cầu Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển chuyên khoa chuyên sâu, chất lượng các dịch vụ; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tự chủ về tài chính; tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế, khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của các đơn vị; quan tâm khai thác tốt nguồn thu, thực hiện quản lý tài chính theo quy định; Sở Y tế tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các sở, ngành kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án tại các đơn vị trực thuộc./.

 

Bích Diệp