Nhảy đến nội dung

Tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” (Công văn số 759 /UBND-KGVX ngày 02/8/2017).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chăm sóc người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời và giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công và thân nhân gia đình người có công với cách mạng còn gặp nhiều khó khăn; huy động đóng góp xây dựng và sử dụng có hiệu quả Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, phấn đấu trong năm 2017, xóa nhà dột nát cho 100% hộ người có công, không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; quan tâm huy động, kêu gọi các nguồn vốn thực hiện tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đi đôi với việc đề nghị xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường tuyên truyền về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

 

Đề nghị các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp, hưởng ứng, xây dựng những chương trình, hoạt động và thực hiện các chính sách với người có công và tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

 

Phương Linh