Nhảy đến nội dung

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2014 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh