Nhảy đến nội dung

Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 09/3/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND.

          Theo đó, quy định chi tiết một số nội dung sau: Thẩm quyền quản lý nhà nước về giá, thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh; Biện pháp bình ổn giá thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; Đăng ký giá; Kê khai giá; Niêm yết giá; Thẩm định giá của Nhà nước; Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính, cũng như của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc tỉnh trong quản lý nhà nước về giá; trình tự, thủ tục trong việc lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá và cơ quan có thẩm quyền quyết định giá...

          Cũng theo Quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có quyền tự định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh mà Nhà nước quy định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu; đấu thầu, đấu giá, thỏa thuận giá, hiệp thương giá và cạnh tranh về giá dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ;... Đồng thời có nghĩa vụ lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất kinh doanh thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; chấp hành quyết định về giá, biện pháp bình ổn giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký giá bán hoặc giá mua đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký giá và chịu trách nhiệm về tính chính xác của mức giá đã đăng ký theo quy định của pháp luật;...

          Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và mua, bán đúng giá niêm yết. Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết.

          Quyết định 13/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND, ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 của UBND tỉnh Ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện: Bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và điều kiện áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

                                                                                           Hoàng Thị Tố Loan

                                                                                   Sở Thông tin và Truyền thông