Skip to main content

Tập huấn xây dựng, phát triển thương hiệu và bản quyền HTX

Từ ngày 19 đến 21/8, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn về xây dựng, phát triển thương hiệu và bản quyền của hợp tác xã gắn với xúc tiến thương mại.