Skip to main content

Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

            Ngày 13/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2011/NĐ-CP quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

            Nghị định này nhằm tạo sự chủ động trong việc lập kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên bổ sung lực lượng thường trực của quân đội, bảo đảm đủ lực lượng sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh xâm lược bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời để duy trì quản lý nhà nước, duy trì hoạt động xã hội và đảm bảo hoạt động kinh tế của đất nước trong thời chiến.

            Theo đó, công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thuộc một trong các trường hợp sau:

            Thứ nhất, Công dân đang đảm nhận vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương, tổ chức kinh tế có nhiều lao động hoặc có tác động lớn đến kinh tế một vùng, một ngành, một lĩnh vực kinh tế đất nước; nếu công dân này nhập ngũ sẽ trực tiếp làm giảm, làm gián đoạn hoặc ngừng hoạt động của cơ quan, tổ chức đó, trực tiếp ảnh hưởng việc duy trì quản lý, hoạt động của xã hội và hoạt động của nền kinh tế đất  nước.

            Thứ hai, Công dân nằm trong kế hoạch bảo đảm cho hoạt động quốc phòng trong thời chiến.

            Thứ ba, Công dân đang công tác ở vị trí đặc biệt quan trọng như đang làm việc ở các công trình trọng điểm quốc gia, các ngành cơ yếu, vẽ, in giấy bạc, các đài, trạm khí tượng thuỷ văn, đèn biển, hoa tiêu, chủ nhiệm các công trình nghiên cứu cấp bộ, ngành, quốc gia, quốc tế và các vị trí quan trọng trong các ngành nghề đặc biệt khác.

            Thứ tư, Công dân làm việc trong các cơ quan, tổ chức đang hoạt đọng ở địa bàn đặc biệt khó khăn như các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được Chính phủ xác định đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội.

            Thứ năm, Công dân được cấp có thẩm quyền công nhận có trình độ cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ và đang hưởng lương cao cấp về chuyên môn, nghiệp vụ đó.

            Thứ sáu, Công dân có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm để duy trì hoạt động của cơ quan, tổ chức lớn trong thời chiến như có tay nghề thuộc bậc cuối cùng trong thang năm bậc trở xuống hoặc hai bậc cuối cùng trong thang sáu bậc trở lên.

            Thứ bảy, Công dân có trình độ nghiên cứu khoa học cao hoặc là nguồn để phát triển tài năng cho đất nước.

            Thứ tám, Công dân là con độc nhất hoặc con trai duy nhất của liệt sĩ.

            Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2011.

 

 

                                                                                                 Lô Thuỳ Linh

                                                                                       Sở Thông tin và Truyền thông