Skip to main content

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ngày 04/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BKH Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, theo đó:

Người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức đăng ký trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, hoặc đăng ký qua mạng điện tử tại địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc www.businessregistration.gov.vn. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Doanh nghiệp có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc đăng ký, trả phí để nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ chuyển phát.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng được lưu dưới dạng văn bản điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bằng văn bản do Phòng đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trước khi Nghị định 43/2010/NĐ-CP có hiệu lực không bắt buộc phải đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mẫu mới. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng kinh doanh theo mẫu mới, nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì có thể nộp Giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu, kèm theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế, để được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu mới.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/7/2010, thay thế Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh; Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 và Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH./.

                            Nguyễn Trọng Hùng

                                               Sở Thông tin và Truyền thông

                                          (Nguồn: Thông tư 14/2010/TT-BKH)