Skip to main content

Thanh tra diện rộng xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ

         Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1593/BTTTT-TTra ngày 01/6/2009 v/v chỉ đạo thanh tra diện rộng xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; Công văn số 1795/BTTTT-TTra ngày 17/6/2009 v/v chỉ đạo thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã gửi UBND các huyện, thành phố công văn  số 302/STTTT-TTra ngày 23/10/2009 v/v Triển khai thanh tra diện rộng xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; Công văn số 303/STTTT-TTra ngày 23/10/2009 v/v Triển khai thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành các Quyết định thanh tra diện rộng đối với các Doanh nghiệp kinh doanh có liên quan tới các hoạt động trên.

            Theo đó  Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có trách nhiệm tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho các huyện, thành phố; trực tiếp thanh tra các Doanh nghiệp hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước trên địa bàn tỉnh.

             Các huyện, thành phố sẽ thành lập Đoàn thanh tra và tự tổ chức thanh tra các tổ chức (trừ các Doanh nghiệp), các cá nhân hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm (cơ sở kinh doanh in lưới, in lụa, in offset, Fotocopy, nhà sách, hiệu sách…); các điểm giao dịch, các tổng đại lý, đại lý cung cấp SIM trả trước…trên địa bàn do huyện, thành phố quản lý.

            Thời gian thực hiện thanh tra bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2009 đến ngày 20 tháng 12 năm 2009. Các huyện, thành phố gửi kết quả thanh tra về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25 tháng 12 năm 2009 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

            Đây là 02 cuộc thanh tra quan trọng Bộ Thông tin và Tuyền thông chỉ đạo thanh tra diện rộng trên phạm vi cả nước trong năm 2009. Thông qua việc thanh tra này nhằm hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hơn các quy định của Nhà nước, đồng thời phòng ngừa, uốn nắn, chấn chỉnh các sai phạm, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật…/.

 

                                                            Hoàng Văn Đồng

                                                  Sở Thông tin và Truyền thông