Skip to main content

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 10/10/2019, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao do đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

 

Kiểm tra việc niêm yết TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Đoàn đã tập trung kiểm tra một số nội dung: công tác xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và kế hoạch kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, quy trình tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, thái độ giao tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc, việc sử dụng thời gian làm việc; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc và tổ chức triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết TTHC theo yêu cầu của tổ chức và công dân; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

Qua kiểm tra cho thấy, Lãnh đạo Sở TN&MT đã chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC của các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém nhất là những lĩnh vực trọng tâm như đất đai, môi trường, khoáng sản; đã tiếp nhận và ban hành văn bản trả lời 04 ý kiến phản ánh của công dân liên quan tới quá trình giải quyết TTHC. Sở đã thường xuyên cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc; đã tiến hành kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính được 5 lượt/5 phòng, đơn vị. Tính từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp 83 lượt công dân, giải quyết xong 39/40 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt 96%, đồng thời tiến hành 04 cuộc thanh tra đối với 05 đơn vị. Nhìn chung, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đều tuân thủ theo nội quy, quy chế đã đề ra; trong quá trình thực thi công vụ luôn có thái độ hòa nhã, lịch sự, tận tình giải quyết, hướng dẫn công dân, tổ chức và đồng nghiệp.

 

Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND giao, Sở TN&MT cơ bản thực hiện khẩn trương, nghiêm túc bảo đảm thời gian và chất lượng. Tính đến thời điểm kiểm tra, Sở đã hoàn thành 224/240 nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, trong đó 208 nhiệm vụ đúng hạn (chiếm 92,9% số nhiệm vụ đã hoàn thành), 16 nhiệm vụ quá hạn (chiếm 7,1%); đã hoàn thành 3/8 nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá, Sở TN&MT đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05/9/2016  của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh; thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 129/2007/QĐ- TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đã chỉ đạo sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; Sở cũng có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chất lượng một số nội dung trình UBND tỉnh chưa bảo đảm; vẫn còn 16 nhiệm vụ hoàn thành chậm, muộn; 10 lần Sở có văn bản xin UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ; 5 lần lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Sở kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai sót trong công tác tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết công việc; một số văn bản tại thời điểm kiểm tra chưa cung cấp đầy đủ cho Đoàn...

 

Đoàn kiểm tra yêu cầu trong thời gian tới, đồng chí giám đốc Sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 02 ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế theo dõi xử lý các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; lãnh đạo Sở có giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế nêu trong báo cáo; tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt đối với việc bảo đảm chất lượng các nội dung khi trình UBND tỉnh; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo chất lượng, thời gian yêu cầu;  rà soát, ban hành sửa đổi bổ sung các quy chế phân công chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban; rà soát lại khâu tiếp nhận và trả kết quả liên quan đến công tác giải quyết TTHC bảo đảm đúng quy trình, công khai các kết quả giải quyết kiến nghị trên Trang thông tin của Sở theo quy định. Cùng với đó, có kế hoạch tăng cường kiểm tra chuyên ngành công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Về các kiến nghị, đề xuất, Đoàn kiểm tra tiếp thu, đề nghị Sở TN&MT tổng hợp gửi Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Thùy Linh