Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019

Trong 2 ngày 28 và 29/11/2018, UBND TPLS đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ Tổng diều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 cho 199 đồng chí trong Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và Nhà ở thành phố và người lập bảng kê của 8/8 phường, xã trên địa bàn.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND khai mạc lớp tập huấn và quán triệt nhiệm vụ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

 

Tại các lớp tập huấn, các đồng chí trong Ban chỉ đạo đã được phổ biến công tác quản lý, với các nội dung cụ thể như: giới thiệu Chỉ thị số 44/CT-TTg, ngày 06/12/2017 của Thủ Tường chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc Tổng điều tra dân số và Nhà sở năm 2019; Phương án tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 của Ban chỉ đạo điều tra dân số và Nhà ở Trung ương. Tiếp đó, đối với người lập bảng kê cũng đã được lãnh đạo Phòng Thống Kê thành phố hướng dẫn lập bảng kê hộ. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các thành viên Ban chỉ đạo tổng diều tra Dân số và nhà ở thành phố và người lập bảng kê nắm được nội dung các văn bản quy định về tổ chức thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng thời giúp cho người lập bảng kê hộ nắm được mục đích, ý nghĩa của công tác lập bảng kê, yêu cầu của công tác lập bảng kê, đối tượng được thực hiện lập bảng kê; đơn vị, phạm vi lập bảng kê;…để từ đó thực hiện nhiệm vụ của người lập bảng kê hộ đúng quy trình và đúng đối tượng.

 

Người lập bảng kê tham gia lớp tập huấn

Được biết, ngay trong tháng 12/2018 thành phố Lạng Sơn phải lập xong bảng kê hộ và trong khoảng thời gian ngày từ 01/4 đến 25/4/2019 thành phố Lạng Sơn phải hoàn thành xong công tác điều tra thu thập thông tin tại hộ gia đình./.

                                            

Thanh Huệ