Skip to main content

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Ngày 23/5/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh…

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm xây dựng và phát triển con người toàn diện, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, gắn với triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến nay, đã có 143.926 gia đình đạt Gia đình văn hóa, 1.232 thôn bản, khối phố được công nhận văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản vản hóa dân tộc, di tích lịch sử văn hóa được giữ gìn, tôn tạo, toàn tỉnh có 01 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, 01 bảo vật quốc gia, 28 di tích cấp quốc gia, các lễ hội truyền thống được duy trì, phục dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, vui chơi, giải trí cho Nhân dân và thu hút hàng chục vạn lượt khách đến tham quan, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ. Văn học, nghệ thuật, giáo dục đào tạo, các hoạt động văn hóa đối ngoại tiếp tục được chú trọng, mở rộng…

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy điều hành phần thảo luận

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, thực hiện văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, xây dựng nhà văn hóa thôn, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và dạy chữ, dạy người…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của tỉnh trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW trong thời gian tới và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực văn hóa, thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền các nội cung của Nghị quyết gắn với những tư tưởng, quan điểm mới về văn hóa và con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng con người nhất là đối với thế hệ trẻ, để xây dựng con người phát triển toàn diện có thế giới quan khoa học, cách mạng, hướng tới chân - thiện - mỹ. Thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường bài trừ các tệ nạn xã hội, làm cho các giá trị văn hóa lan tỏa và thấm sâu vào các lĩnh vực sáng tạo của con người và toàn bộ đời sống xã hội. Tăng cường các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa lành mạnh và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Khánh Ly