Skip to main content

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ngày 04/5/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn họp thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự thảo đề cương Đề án. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

4.5.18 Hop BCĐ ĐA dieu chinh Khu KTCK_0.jpg

 

Trong thời gian qua, hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu còn nhiều bất cập, hạn chế. Do đó, việc triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu là cần thiết, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất phát triển, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Khu Kinh tế cửa khẩu. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất về đề cương Đề án. Theo đó, trên cơ sở đánh giá thực trạng của Khu Kinh tế cửa khẩu, Đề án đề xuất định hướng, phạm vi, quy mô điều chỉnh Khu Kinh tế cửa khẩu, định hướng phát triển các khu chức năng, các nhóm ngành, lĩnh vực đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh và cả nước.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng thống nhất kế hoạch triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đề án, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc, đảm bảo khoa học, hiệu quả.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với dự kiến kế hoạch triển khai xây dựng Đề án và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo; yêu cầu đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ, trình tự để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2018. Về đề cương Đề án, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo. Đồng chí nhấn mạnh, cần có đánh giá đầy đủ, toàn diện về thực trạng hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu thời gian qua. Trên cơ sở đó, định hướng điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu Kinh tế cửa khẩu, trong đó chú trọng tới định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; nghiên cứu việc thay đổi tên gọi của Khu Kinh tế cửa khẩu; đề xuất mô hình hoạt động của cơ quan quản lý; đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan; bổ sung danh mục ưu tiên, khuyến khích đầu tư; xây dựng, hoàn thiện hệ thống bản đồ và các văn bản kèm theo Đề án./.

 

Phương Linh