Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết ngành nội vụ năm 2018

Ngày 18/01/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

 

Năm 2018, ngành Nội vụ đã chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được tích cực triển khai, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên, bổ sung chức năng nhiệm vụ 12 cơ quan, đơn vị, cấp tỉnh giảm 01/04 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, giảm 11/142 phòng chuyên môn thuộc sở, cấp huyện giảm 21/142 cơ quan chuyên môn; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu; công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố; công tác thi đua khen thưởng ngày càng được nâng cao, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Trong năm thực hiện kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó nâng cao tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích ngành nội vụ tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Năm 2019 đề nghị ngành nội vụ chủ động nghiên cứu hệ thống văn bản, tăng cường công tác tham mưu cho tỉnh; quan tâm giúp việc cho lãnh đạo tỉnh, huyện trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, xác định công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tiếp tục triển khai Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo. Đồng chí cũng đề nghị các huyện giao phòng Nội vụ tham mưu trong việc thực hiện chủ đề năm 2019; Sở Nội vụ tổng hợp các kiến nghị, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

 

 

Nhân dịp này, 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thùy Linh