Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Ngày 09/8/2016, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP, do đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh dự họp.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp  nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội. Toàn quốc xảy ra trên 26,8 nghìn vụ phạm pháp hình sự, giảm 4,66% so với cùng kỳ năm 2015; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 78,47%; phát hiện 9,4 nghìn vụ và 8,6 nghìn đối tượng phạm tội về kinh tế; tội phạm về ma túy tiếp tục gia tăng phức tạp (tăng 32,93% số vụ); tội phạm mua bán người giảm 13% về số vụ so với cùng kỳ, đã điều tra, khám phá 153 vụ, bắt 202 đối tượng.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo, các chương trình, chiến lược của Trung ương về phòng, chống tội phạm; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, tập trung hướng mạnh về cơ sở; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động các cơ quan chuyên trách và các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các loại hình, đối tượng phạm tội trọng điểm để tập trung đấu tranh, phòng, chống./.

 

Phương Linh