Skip to main content

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh triển khai công tác năm 2019

Chiều 07/01/2019, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cựu chiến binh năm 2018, triển khai công tác nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

 

New Picture (72).png

 

 

Năm 2018, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở. Thường xuyên phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thế hệ trẻ. Tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển kinh tế, xã hội. Trong năm, các cấp hội tích cực quyên góp tiền và vật chất trị giá trên 270 triệu đồng ủng hộ các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động, tặng quà các đối tượng đặc biệt khó khăn; tham gia đóng góp 25 lượt ý kiến có giá trị đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện 20 lượt kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh...

 

Năm 2019, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh xác định thường xuyên học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng và của Hội, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện tốt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Phát huy tốt khối đoàn kết, giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, góp phần thiết thực kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 

Đức Luận