Skip to main content

Tổng kết công tác vận động quỹ vì người nghèo tỉnh.

         Ngày 30 tháng 12 năm 2009, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động xây dựng quỹ năm 2009, đồng thời bàn phương hướng, giải pháp hoạt động năm 2010.

Subscribe to Tin từ sở ban ngành