Skip to main content

Công bố quy hoạch chi tiết Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - L

            Trong quy hoạch phát triển của khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu trao đổi hàng hóa phát triển sản xuất và thị trường; Dần từng bước đưa công tác quản lý tiếp nhận lưu trữ và phân phối hàng hóa đi vào nền nếp.
Subscribe to Tin từ sở ban ngành