Skip to main content

 1. Chỉ đạo nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
 2. Kết quả công tác phòng, chống ma tuý 6 tháng đầu năm 2018
 3. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 5/2018
 4. UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chỉ số cải cách hành chính
 5. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 6. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
 7. Kế hoạch tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018
 8. Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2064/BGDĐT-CSVC ngày 23/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 9. Thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực
 10. Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
 11. Kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2018
 12. Công bố thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực dân tộc
 13. Phê duyệt danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội từ nay đến năm 2020  
 14. Chỉ đạo tiếp tục giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
 15. Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018
 16. Kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh Lạng Sơn
 17. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.
 18. Kế hoạch Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
 19. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW  về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
 20. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.