Skip to main content
Submitted by on 4 June 2018
Ngày kết thúc góp ý

Các ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 320 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn hoặc về hộp thư: quanlydulichls@gmail.com để tổng hợp, chỉnh sửa trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
One file only.
128 MB limit.
Allowed types: doc docx xls xlsx pdf rar zip.