Skip to main content

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam vừa ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018.

 

Việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, nhằm mục đích cắt giảm, đơn giản các TTHC, tiết kiệm chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

 

 

 

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác cải cách TTHC theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Các CCVC và đơn vị trong Ngành thực hiện rà soát TTHC; kịp thời kiến nghị các phương án đơn giản hoá thủ tục khi phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quy định TTHC. TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ phải được kịp thời công bố, niêm yết công khai, cập nhật vào CSDL Quốc gia về TTHC và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Trang Thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Đồng thời, TTHC phải đảm bảo liên thông giữa các bộ, ngành và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

 

 BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế cùng các đơn vị liên quan xây dựng Quyết định ban hành quy định về kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của BHXH Việt Nam (Quyết định này thay thế Quyết định số 798/QĐ-BHXH và Quyết định số 999/QĐ-BHXH); xây dựng Quyết định của Tổng Giám đốc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của BHXH Việt Nam năm 2018 (trong tháng 2/2018).

 

Ban Thu, Ban Sổ - thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Vụ Pháp chế cùng các đơn vị liên quan, BHXH các tỉnh rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam và đề nghị đơn giản hoá TTHC liên quan đến truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp (hết hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận, người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm ngừng in danh sách chi trả, truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước); người hưởng lĩnh chế độ BHXH hằng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh; uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH; truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận; giải quyết hưởng chế độ ốm đau, chế độ thai sản; giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN; giải quyết hưởng chế độ TNLĐ-BNN đối với trường hợp bị TNLĐ-BNN lần đầu; giải quyết hưởng chế độ TNLĐ-BNN do thương tật, bệnh tật tái phát; giải quyết hưởng chế độ TNLĐ-BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ-BNN tiếp tục bị TNLĐ-BNN. Song song với đó, xây dựng Quyết định công bố TTHC (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) cùng các vụ, ban, BHXH các tỉnh cập nhật CSDL Quốc gia về TTHC (nếu có); tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC; theo dõi tình hình tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại BHXH tỉnh theo hệ thống “Một cửa điện tử tập trung”; tổ chức công tác kiểm tra; triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ (thời gian thực hiện phù hợp với thời điểm CSDL Quốc gia về dân cư được hoàn thành); tổ chức tập huấn công tác kiểm soát TTHC.

 

BHXH Việt Nam giao Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH và BHXH các tỉnh công khai TTHC tại Cổng TTĐT BHXH Việt Nam và website của BHXH tỉnh; niêm yết công khai, minh bạch TTHC tại bộ phận "Một cửa" và các đơn vị liên quan. Đồng thời, truyền thông về các hoạt động cải cách TTHC của Ngành trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài Ngành.

 

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn