Skip to main content

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn tăng cường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 09/4/2018, BHXH tỉnh và HLHPN tỉnh đã ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2018-2020.

 

Buổi làm việc giữa BHXH tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

 

Theo nội dung Quy chế đã ký kết, hai bên sẽ cùng phối hợp thực hiện 07 nội dung cơ bản, cụ thể: phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ đạo, tổ chức phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo vệ quyền và lợi ích người tham gia; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn, thư về BHXH, BHYT; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; công tác báo cáo, trao đổi thông tin và xây dựng kế hoạch, báo cáo hoạt động hằng năm, sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp.

 

Thời gian tới, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua HLHPN các cấp và hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp trong công tác thông tin truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến hội viên HLHPN trên địa bàn tỉnh qua hình thức đối thoại trực tiếp./.                                                                                             

                                                                                                             Phạm Hoa

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn