Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1840/VP-TH Về việc xử lý các quy hoạch đang lập, điều chỉnh nhưng chưa thẩm định
1838/VP-KGVX Về việc hiện đại hoá hệ thống thư viện công cộng
1837/VP-KGVX Về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
1836/VP-KGVX Về việc tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh tiêu biểu năm học 2017-2018
1835/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN
1834/VP-KTN Về việc báo cáo nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
1832/VP-KTN Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
1830/VP-KGVX Về việc hoàn thành việc đánh mã định danh theo QCVN 102:2016/BTTTT
1829/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội đối với dự án Khu chế xuất I
1824/VP-KGVX Về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp
1823/VP-KGVX Về việc báo cáo danh mục các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đã thực hiện đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm
1822/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch và Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng nước sạch
1821/VP-KGVX Về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018
1819/VP-KGVX Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
1818/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018
1816/VP-TH Về việc đề nghị cung cấp thông tin theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh
1815/VP-NC Về việc xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1813/VP-NC Về việc thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết TW 6
933/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1809/VP-KGVX Về việc triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018
1805/VP-NC Về việc thông báo điểm thi nâng ngạch kiểm soát viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 2016
1803/VP-KTN Về việc đảm bảo giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh do đợt mưa từ ngày 09/5 - 12/5/2018
1801/VP-KTTH Về việc bố trí nguồn vốn cho các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt
1800/VP-KGVX Về việc thông báo hoạt động của Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam
1799/VP-KGVX Về việc đề xuất phương án xã hội hóa đầu tư hệ thống biển quảng cáo ngoài trời
1796/VP-KGVX Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em
930/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
92/KH-UBND Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
455/UBND-KTN Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư XDCB và chủ trương “xanh hóa” tường rào trong xây dựng nông thôn mới
232/TB-UBND Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2018 (ngày 18/5/2018)
231/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018
1792/VP-NC Về việc sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
1789/VP-KTN Về việc mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119 - 1120
1788/VP-KTTH Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội
1787/VP-KTTH Về việc cung cấp đầy đủ thông tin khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần
1786/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Anh Kiệt tại Văn bản số 20/CV ngày 17/5/2018
1784/VP-NC Về việc dự thảo văn bản báo cáo, xin ý kiến về thực hiện cấp Giấy Thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới
1783/VP-KTTH Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND tỉnh
1782/VP-KTTH Về việc thanh tra, kiểm tra về thanh toán không đúng quy định của pháp luật
1781/VP-KTTH Về việc xử lý các bến bãi hoạt động trái phép tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị