Nhảy đến nội dung

 1. Kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, phương án đón khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 2. Quyết định công nhận 02 trường học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
 3. Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 4. Thành lập BCĐ thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
 5. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh
 6. Chỉ đạo triển khai Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2
 7. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng
 8. Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tạo điều kiện người nuôi ong di chuyển ong từ nơi khác đến địa phương được cách ly tại trại nuôi ong
 9. Chỉ đạo sau hội đàm với Đoàn công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
 10. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 11. Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về  triển khai Chương trình phối hợp
 12. Kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, phương án đón khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 13. Quyết định ban hành Quy trình thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/9/2021 của Chính phủ
 14. Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 -  2025
 15. Chỉ đạo tạm dừng tuyển chọn lao động Chương trình EPS
 16. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 17. Chỉ đạo thực hiện hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
 18. Chỉ đạo xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 19. Chỉ đạo tham mưu  tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc hằng năm
 20. Kế hoạch triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 21. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
 22. Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 23. UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
 24. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2022
 25. Chỉ đạo tham mưu tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc hàng năm.
 26. Kiện toàn Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông
 27. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 28. Chỉ đạo triển khai hiệu quả Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19
 29. Sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 30. Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh