Skip to main content

Danh mục thông tin được công khai thuộc trách nhiệm công khai

Submitted by on 18 August 2020

1. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; quy định về phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

2. Văn bản tổng hợp nội dung và kết quả lấy ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật.

 

3. Các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

 

4. Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

5. Nội quy tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, trụ sở tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh).

 

6. Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính đã được phê duyệt.

 

7. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn; các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, phê duyệt.

 

8. Chương trình, kế hoạch và báo cáo kết quả công tác hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học cấp tỉnh.

 

9. Dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước tỉnh; quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tỉnh.

 

10. Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân và các loại quỹ thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

11. Danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, phê duyệt.

 

12. Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

13. Thông tin các chương trình, kế hoạch và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động của Ủy ban nhân dân tỉnh; các thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng.

 

14. Danh mục thông tin phải công khai theo quy định của Luật tiếp cận thông tin và các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử./.