1. Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh
 2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 3. Bản đồ hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng
 4. Bản đồ hiện trạng mạng lưới giao thông
 5. Bản đồ hiện trạng kết cấu hạ tầng kỹ thuật
 6. Bản đồ hiện trạng kết cấu hạ tầng xã hội
 7. Bản đồ hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên
 8. Bản đồ hiện trạng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
 9. Bản đồ hiện trạng phòng chống thiện tai và ứng phó biến đổi khí hậu
 10. Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng
 11. Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng
 12. Bản đồ phương án phát triển hệ thống giao thông
 13. Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật
 14. Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội
 15. Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện trung tâm
 16. Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía đông
 17. Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía tây
 18. Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng
 19. Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Bình và Đình Lập
 20. Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hữu Lũng và Chi Lăng
 21. Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Văn Quan và Bắc Sơn
 22. Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tràng Định và Bình Gia
 23. Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất
 24. Bản đồ phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên
 25. Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
 26. Bản đồ phương án phòng chống thiện tai và biến đổi khí hậu