Skip to main content

 1. Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2021
 2. Hướng dẫn thực hiện Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 3. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 4. Phê duyệt mô hình điểm thực hiện “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025”
 5. Quyết định về việc thành lập Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn
 6. Chỉ đạo triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021
 7. Quyết định công nhận xã Hải Yến, huyện Cao Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
 8. Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh
 9. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 3/2021
 10. Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu cá tầm
 11. Chỉ đạo phối hợp rà soát và triển khai mục tiêu "100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ"
 12. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
 13. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
 14. Chỉ đạo đăng ký tham gia triển lãm năm 2021 
 15. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
 16. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết
 17. Chỉ đạo tiếp tục tập trung thúc đẩy triển khai thực Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới
 18. Chỉ thị thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân
 19. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 Hội Người cao tuổi tỉnh; kiện toàn Ban Đại diện Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026
 20. Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường