Skip to main content

 1. Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 2. UBND tỉnh thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh
 3. Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 4. Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết năm 2021
 5. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
 6. Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
 7. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm thạch đen xuất khẩu sang Trung Quốc
 8. Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
 9. Kế hoạch về hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2021
 10. Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo điều kiện theo quy định cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá
 11. Kết quả triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước năm 2020
 12. Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 953/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
 13. Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 14. Chỉ đạo đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã
 15. Thủ tướng chỉ thị tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021
 16. Kiện toàn Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn
 17. UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả tiếp nhận vào làm công chức
 18. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo
 19. Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 20. Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định về việc phân công cán bộ định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở