Skip to main content

 1. Kế hoạch làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với các ban xây dựng Đảng tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021
 2. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo
 3. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 3/2021
 4. Phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
 5. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030
 6. Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 7. Bưu điện tỉnh là tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt
 8. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
 9. Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022
 10. Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
 11. Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
 12. Kế hoạch hực hiện vận động, ủng hộ Quỹ “Vì ngưòi nghèo” và chương trình An sinh xã hội năm 2021
 13. Chỉ đạo hợp tác tuyên truyền trên Báo điện tử VTC News
 14. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
 15. Chỉ đạo tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
 16. Chỉ đạo bảo đảm ngân sách cho đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự  xã, phường, thị trấn
 17. Mua thuốc Methadone cho bệnh nhân từ tháng 01/2022
 18. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
 19. Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung trình, hiệu quả thảo luận tại phiên họp UBND tỉnh
 20. Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp