Skip to main content

 1. Thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
 2. Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
 3. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
 4. Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 7/2020
 5. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu các mặt hàng vật tư y tế
 6. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và rà soát người về từ vùng dịch
 7. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
 8. Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về  tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. Thành lập Tổ phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Lạng Sơn
 10. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh
 11. Đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn
 12. Chỉ đạo thực hiện liên kết môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh
 13. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
 14. Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở  Việt Nam
 15. Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 7/2020
 16. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại ở động vật
 17. Tăng cường chỉ đạo việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 không thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
 18. Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2021
 19. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
 20. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020