Skip to main content

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Submitted by on 21 October 2020

Họ và tên:

Lương Trọng Quỳnh

Năm sinh:

 

Quê quán:

 

Chức vụ:

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trình độ chuyên môn:        

Thạc sỹ

Trình độ chính trị:

 

Địa chỉ email

ltquynh@langson.gov.vn 

Số điện thoại

0205. 3812120

Nhiệm vụ

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: xây dựng; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; nông lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới; khoa học và công nghệ; công tác dân tộc; quản lý thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thống kê.

 

Xem xét dự kiến bố trí danh mục các dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm; dự kiến phân bổ, điều hoà các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp của Trung ương, của tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (lĩnh vực được phân công), Cục Quản lý thị trường, Cục Thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

 

Phụ trách địa bàn các huyện: Lộc Bình, Tràng Định.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công