Skip to main content

Họ và tên:

Đoàn Thu Hà

Năm sinh:

 

Quê quán:

 

Chức vụ:

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trình độ chuyên môn:        

Thạc sỹ

Trình độ chính trị:

Cao cấp 

Địa chỉ email

doanthuha@langson.gov.vn 

Số điện thoại

0205. 3812542

Nhiệm vụ

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, quản lý giá; công nghiệp, thương mại; ngoại vụ; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể; kinh tế cửa khẩu, kinh tế đối ngoại; công tác hải quan.

 

Chỉ đạo một số lĩnh vực của ngành kế hoạch và đầu tư: xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư (lĩnh vực được phân công), Cục Thuế, Cục Hải quan; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 

Phụ trách địa bàn các huyện: Chi Lăng, Văn Quan, Văn Lãng.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.