Skip to main content

Họ và tên:

Dương Xuân Huyên

Năm sinh:

22/3/1973

Quê quán:

Xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Chức vụ:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trình độ chuyên môn:        

Thạc sỹ triết học

Trình độ chính trị:

Cử nhân 

Địa chỉ email

dxhuyen@langson.gov.vn 

Số điện thoại

0205. 3812452

Nhiệm vụ

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: ngoại vụ; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; văn hoá, thể thao và du lịch; lao động - thương binh và xã hội; công tác dân tộc; bảo hiểm xã hội.

 

Chỉ đạo một số lĩnh vực của ngành nội vụ: Tuyển dụng, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động (trừ công tác bổ nhiệm, kỷ luật); thi đua – khen thưởng; địa giới hành chính; tín ngưỡng - tôn giáo.

 

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

 

Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

 

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ (lĩnh vực được phân công), Ban Dân tộc tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

Phụ trách địa bàn các huyện: Cao Lộc, Bình Gia, Bắc Sơn.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.