Skip to main content

Họ và tên:

Hồ Tiến Thiệu

Năm sinh:

01/11/1965

Quê quán:

Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Chức vụ:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Trình độ chuyên môn:        

Thạc sỹ quản lý hành chính công

Trình độ chính trị:

Cao Cấp

Địa chỉ email

htthieu@langson.gov.vn 

Số điện thoại

0205. 3812132

Nhiệm vụ

Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh; kế hoạch - đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đầu tư ngoài ngân sách); công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác nội vụ, tổ chức và cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của tỉnh; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; xử lý vi phạm hành chính.

 

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh.

 

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

 

Phụ trách địa bàn huyện Hữu Lũng, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn.