Nhảy đến nội dung

 1. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021
 2. Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
 3. Kế hoạch thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ năm 2021
 4. Phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025
 5. Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
 6. Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh
 7. Phê duyệt nhiệm vụ giao cho các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2021
 8. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
 9. Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
 10. UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh
 11. UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
 12. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động, Chính sách sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại
 13. Chỉ đạo tiếp tục sử dụng thiết kế mẫu trên địa bàn tỉnh
 14. Chỉ đạo tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy
 15. Thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị
 16. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2020
 17. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ, giai đoạn 2021-2030
 18. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 19. UBND tỉnh chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình năm 2021.
 20. Kế hoạch tổng kết Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020